Bản đồ tĩnh

Nhận bản xem trước bằng hình ảnh với một tuyến đường từ A đến B
URL: /staticmap/route

Method: GET

Tham số Mô tả Ví dụ
origin The origin (start) coordinate string (Required) 20.981971,105.864323
destination The destination coordinate string (Required). 21.03876,105.79810
width Witdh of response image. Defaults to 600(px) 600
height Witdh of response image. Defaults to 400(px) 400
vehicle Vehicle type. Options are car, bike, taxi, truck, hd (for ride hailing vehicles) car
type Direction types. Options are fastest, shortest. Defaults to fastest fastest
color The color of route line. Defaults to #253494 #253494

Ví dụ về request

  $ curl "https://rsapi.goong.io/staticmap/route?origin=20.981971,105.864323&destination=21.03876,105.79810&vehicle=car&api_key={YOUR_API_KEY}"

Phản hồi trả về một hình ảnh

Goong Static Map Image