Toạ độ

URL: /Geocode

Method: GET

Goong Geocoding API thực hiện ba việc:

 • Geocoding chuyển tên địa chỉ thành tọa độ địa lý, từ 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội thành 21.0137443130001,105.798346108
 • Chuyển toạ độ địa lý thành tên địa chỉ, từ 21.0137443130001,105.798346108 thành 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Nhận thông tin chi tiết về địa điểm theo place_id


Chuyển đổi toạ độ

Parameter Description Example
latlng Coordinate string 20.981971,105.864323

Ví dụ về yêu cầu chuyển đổi toạ độ (tọa độ theo địa chỉ)

$ curl "https://rsapi.goong.io/Geocode?latlng=21.013715429594125,%20105.79829597455202&api_key={YOUR_API_KEY}"

application/json

{
 "plus_code": {},
 "results": [
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "Sảnh đón/trả khách",
     "short_name": "Sảnh đón/trả khách"
    },
    {
     "long_name": " Tòa nhà Bluesea",
     "short_name": " Tòa nhà Bluesea"
    },
    {
     "long_name": " 91 Trung Kính",
     "short_name": " 91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "Sảnh đón/trả khách, Tòa nhà Bluesea, 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0137210140001,
     "lng": 105.798261367
    }
   },
   "place_id": "ycg/XqGmIbYRNpFn61oPzIloTKrtDcs/jGfpESyuqFaYonQl1TEh63TyXS0HXUeN2zAqvsElmxtFcuPT6Ca4/A==.bm9ybWFs",
   "reference": "C0x/fNfYy5guordl7DF4fTotMNqwqC82TT0EKXo1olSmGFMYBQ2fOG60iRY_G8r3TTnv1RM0LdHVFW3R1B/uNw==.bm9ybWFs",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+J4VO Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+J4VO"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh",
     "short_name": "Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh"
    },
    {
     "long_name": " Tầng 6",
     "short_name": " Tầng 6"
    },
    {
     "long_name": " Tòa nhà BlueSea",
     "short_name": " Tòa nhà BlueSea"
    },
    {
     "long_name": " 91 Trung Kính",
     "short_name": " 91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh, Tầng 6, Tòa nhà BlueSea, 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.013693996,
     "lng": 105.79826308
    }
   },
   "place_id": "lurFHQGTOE3WAR1zyIeXmSYmz/KufpERlwXh6PY8XFdCeu1a47r2pTRDo2/wEoAv7Z5lbZA20CRMqOtNMoTfYw==.bm9ybWFs",
   "reference": "pg7nOP5oMqoWSUJ9lF1baRaEw8Zw7O1GYsLuYIH/z2c6xNZpmKasJ1zmNjfwRF5w/foeeffqrVZ1wi8arP3FEQ==.bm9ybWFs",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+2AHY Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+2AHY"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "Công ty CP Công nghệ bản đồ số Imap",
     "short_name": "Công ty CP Công nghệ bản đồ số Imap"
    },
    {
     "long_name": " Tầng 5",
     "short_name": " Tầng 5"
    },
    {
     "long_name": " Tòa nhà Bluesea",
     "short_name": " Tòa nhà Bluesea"
    },
    {
     "long_name": " 91 Trung Kính",
     "short_name": " 91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "Công ty CP Công nghệ bản đồ số Imap, Tầng 5, Tòa nhà Bluesea, 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0136939070001,
     "lng": 105.798255672
    }
   },
   "place_id": "7RjkxCbg/ilVed0U8BDQvPbBepxqvUw5Eu_ESr_S_kC/PNKRxe5CA6UFaagaro5NBc5TLLA_V21uDgIgfB0Byw==.bm9ybWFs",
   "reference": "1hSB6a/RazY5EXcj8Hn_SMfsVr0yl0HjGfkUmqRbzsi40xXZNO__q0GBk779xOpV0l2dSklmjEWpUnWQSujmLw==.bm9ybWFs",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+J4VP Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+J4VP"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "91 Trung Kính",
     "short_name": "91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0137625240001,
     "lng": 105.798267363
    }
   },
   "place_id": "Hobn8WqBW6rsKtKq2PDrVKp4BJNRtiILxTQbB__muXgRB3v8GRDTfkp_6lc4cbLw/5PUgWrMDrSI/xlqDBt5XA==.bm9ybWFs",
   "reference": "o/QzXNc_eBKsOWX6kdbOcABtO4zUQz0lzdK1jpi0R__J2vFKeRAM2VSYo38AfaShP/7qpUhrwc0l/t/AIYwRnQ==.bm9ybWFs",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+6DW1G Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+6DW1G"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "Phở Lý Quốc Sư",
     "short_name": "Phở Lý Quốc Sư"
    },
    {
     "long_name": " 89 Trung Kính",
     "short_name": " 89 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "Phở Lý Quốc Sư, 89 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0137443130001,
     "lng": 105.798346108
    }
   },
   "place_id": "CRdosr1ubzG5V1sgzSQZXTwQhIluaaL22NnLu8oexUab2u9UvIIYbw0HtK2d9w9__8oQ4JGNBpBS/zQm2vueqA==.bm9ybWFs",
   "reference": "I/MQNwiLvyD6DU7dvCluUAxXv6gQw1ESrk7gWPGVSQ1xFXJLQaW8us3HMUTTU7VJfUEQvw2OXOzZsUI4hHSEhA==.bm9ybWFs",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+J4VT Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+J4VT"
   },
   "types": []
  }
 ],
 "status": "OK"
}


Chuyển tiếp toạ độ

Parameter Description Example
address Address string you are looking for 91 Trung Kinh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Ví dụ về yêu cầu chuyển tiếp toạ độ (địa chỉ đầy đủ đến tọa độ)

$ curl "https://rsapi.goong.io/geocode?address=91%20Trung%20K%C3%ADnh,%20Trung%20H%C3%B2a,%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i&api_key={YOUR_API_KEY}"

Phản hồi

application/json

{
 "plus_code": {},
 "results": [
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "91 Trung Kính",
     "short_name": "91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0137625240001,
     "lng": 105.798267363
    }
   },
   "place_id": "Hobn8WqBW6rsKtKq2PDrVKp4BJNRtiILxTQbB__muXgRB3v8GRDTfkp_6lc4cbLw/5PUgWrMDrSI/xlqDBt5XA==.ZXhwYW5kMA==",
   "reference": "o/QzXNc_eBKsOWX6kdbOcABtO4zUQz0lzdK1jpi0R__J2vFKeRAM2VSYo38AfaShP/7qpUhrwc0l/t/AIYwRnQ==.ZXhwYW5kMA==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+6DW1G Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+6DW1G"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "91 Ngõ 43 Trung Kính",
     "short_name": "91 Ngõ 43 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "91 Ngõ 43 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.01178451,
     "lng": 105.796537474
    }
   },
   "place_id": "ytdKslLHBd1_mSnLu_bQHGu1yZyLeBt9haGgyFDN1EIOy7I9uEQyTmRkyNZL3BRpT_Knj31YK/Irv3KkEIIZqw==.ZXhwYW5kMg==",
   "reference": "nP7fBjweFzWzkU8gq/ki_xEAF3fpVoZ3aQcfXx4ZRHX7QaQPNBPpNToMKx1KZw09gWUhpnSdXJSLowB4qFlCMg==.ZXhwYW5kMg==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+63G73 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+63G73"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "Trung Kính",
     "short_name": "Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.01200742,
     "lng": 105.798556266
    }
   },
   "place_id": "4PhN5GTxC3Txq1qu_KZ_Wb0/fTn7CqblD5melLEhPCrWDoxqkBxTsLTWmYCJnM8gAREUdOKZVNHyHTYAelWOZw==.ZXhwYW5kMA==",
   "reference": "Ltd3mU697w2W10zYKNvWxB6aK8CT45xU8y2B7hzpgt8M0an4e4G3tz7WFP27QH56DCOVFFR1IAT0McC5hJtSmA==.ZXhwYW5kMA==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+ALSA Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+ALSA"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "95 Trung Kính",
     "short_name": "95 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "95 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0138168300001,
     "lng": 105.79788971
    }
   },
   "place_id": "mUuwMwTPf5/1WFznDr94rtLvQffNhj1NzWQqDJqgsdUfCqTZdUcHTTav64BxPOC6dSdgZ9WUmwARwQlhmYonvA==.ZXhwYW5kMA==",
   "reference": "lPHbKnLx64d2Ikp35RrFcdRphjayJn2rjapjNhjPuBmPxB9GzirgM6NT0OH65gG2Mf4qGswZXQ8d6U4XBfltjQ==.ZXhwYW5kMA==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+6DW1M Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+6DW1M"
   },
   "types": []
  },
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "93 Trung Kính",
     "short_name": "93 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Trung Hòa",
     "short_name": " Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Cầu Giấy",
     "short_name": " Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Hà Nội",
     "short_name": " Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "93 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0138434450029,
     "lng": 105.798052001
    }
   },
   "place_id": "xFchTd18UNmq7/rWipBrI6LtqEcDdReZ8cGV3mxeK4yxmmL7hZat/i8cLBdGhdaeNYFQLk4H5AuP2ntIHfS7EQ==.ZXhwYW5kMA==",
   "reference": "dMG3Lmo6Rux8NsEd9lwoDGUOH22aZbMdzDiMy1RhS73mM/uA0rZsX2M0y0Wm990nx4PGw1jd54YkUeqLzySwaQ==.ZXhwYW5kMA==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+6DW1I Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+6DW1I"
   },
   "types": []
  }
 ],
 "status": "OK"
}


Nhận chi tiết địa điểm

Parameter Description Example
place_id Place ID string uq58Yr/RA0wuHVtqzDczw7bbR4Gs7gs2b5DRZtogUr2bvWTaN5Vb2qd/atCZ1FoPg7cdIqFo9E_2TxQzrc20hw==.ZXhwYW5kMA==

Ví dụ:

$ curl "https://rsapi.goong.io/geocode?place_id=uq58Yr/RA0wuHVtqzDczw7bbR4Gs7gs2b5DRZtogUr2bvWTaN5Vb2qd/atCZ1FoPg7cdIqFo9E_2TxQzrc20hw==.ZXhwYW5kMA==&api_key={YOUR_API_KEY}"

Phản hồi
application/json

{
 "plus_code": {
  
 },
 "results": [
  {
   "address_components": [
    {
     "long_name": "91 Trung Kính",
     "short_name": "91 Trung Kính"
    },
    {
     "long_name": " Phường Trung Hòa",
     "short_name": " Phường Trung Hòa"
    },
    {
     "long_name": " Quận Cầu Giấy",
     "short_name": " Quận Cầu Giấy"
    },
    {
     "long_name": " Thành phố Hà Nội",
     "short_name": " Thành phố Hà Nội"
    }
   ],
   "formatted_address": "91 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội",
   "geometry": {
    "location": {
     "lat": 21.0137625240001,
     "lng": 105.798267363
    }
   },
   "place_id": "uq58Yr/RA0wuHVtqzDczw7bbR4Gs7gs2b5DRZtogUr2bvWTaN5Vb2qd/atCZ1FoPg7cdIqFo9E_2TxQzrc20hw==.ZXhwYW5kMA==",
   "reference": "Hobn8WqBW6rsKtKq2PDrVKp4BJNRtiILxTQbB__muXgRB3v8GRDTfkp_6lc4cbLw/5PUgWrMDrSI/xlqDBt5XA==.ZXhwYW5kMA==",
   "plus_code": {
    "compound_code": "+6DW1G Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
    "global_code": "LOC1+6DW1G"
   },
   "types": [
    
   ]
  }
 ],
 "status": "OK"
}