Ma trận khoảng cách

Nhận ma trận khoảng cách di chuyển từ nhiều điểm xuất phát đến nhiều điểm đến. API trả về khoảng cách cho lộ trình được đề xuất giữa mỗi cặp bắt đầu và kết thúc.

URL: /DistanceMatrix

Method: GET

Tham số Mô tả Ví dụ
origins The origin (start) coordinate string (Required) 20.981971,105.864323
destinations The destination coordinate string (Required) 21.031011,105.783206 | 21.022328,105.790480 | 21.016665,105.788774
vehicle Vehicle type. Options are car, bike, taxi, truck, hd (for ride hailing vehicles) car

Ví dụ về request

$ curl "https://rsapi.goong.io/DistanceMatrix?origins=20.981971,105.864323&destinations=21.031011,105.783206%7C21.022328,105.790480%7C21.016665,105.788774&vehicle=car&api_key={YOUR_API_KEY}"

Response trả về

application/json

{
 "rows": [
  {
   "elements": [
    {
     "status": "OK",
     "duration": {
      "text": "33 phút",
      "value": 1983
     },
     "distance": {
      "text": "16 km",
      "value": 15962
     }
    },
    {
     "status": "OK",
     "duration": {
      "text": "32 phút",
      "value": 1914
     },
     "distance": {
      "text": "15 km",
      "value": 14627
     }
    },
    {
     "status": "OK",
     "duration": {
      "text": "29 phút",
      "value": 1749
     },
     "distance": {
      "text": "14 km",
      "value": 13556
     }
    }
   ]
  }
 ]
}