API Key

Để sử dụng API của Goong, bạn cần API-key.
Goong sử dụng API-key để liên kết các yêu cầu API với tài khoản của bạn. Bạn có thể tìm khóa, tạo khóa mới hoặc xóa khóa hiện có trên Trang tài khoản của mình.


Cách sử dụng Goong API Key

Goong cung cấp 2 loại API keys:

 • Map tiles để sử dụng chế độ xem Bản đồ
 • REST API Key để sử dụng tất cả các REST API

Ảnh chụp:
Create Goong API KEY
Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị mapview bằng goong-js, bạn nên tạo Map tiles key.
Sau đó cung cấp chìa khóa của bạn như dưới đây:

goongjs.accessToken = 'your maptiles key here';
  var map = new goongjs.Map({
  container: 'map',
  style: 'https://tiles.goong.io/assets/goong_map_web.json', // stylesheet location
  center: [105.83991, 21.02800], // starting position [lng, lat]
  zoom: 9 // starting zoom
});

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng Geocoding API, bạn nên tạo API KEY.
Ví dụ yêu cầu Geocoding:

$ curl "https://rsapi.goong.io/Geocode?latlng=21.013715429594125,%20105.79829597455202&api_key={YOUR_API_KEY}"


Giới hạn URL

Bạn có thể làm cho API-key của mình an toàn hơn bằng cách thêm các giới hạn URL từ bảng điều khiển tài khoản. Khi bạn thêm các giới hạn URL vào một khóa, khóa đó sẽ chỉ hoạt động đối với các yêu cầu đối với các dịch vụ Goong có tính phí bắt nguồn từ các URL bạn chỉ định. Yêu cầu từ các URL trái phép sẽ trả về mã trạng thái 403: Forbidden.

API-key không hạn chế sẽ hoạt động đối với các yêu cầu bắt nguồn từ bất kỳ URL nào.

Ví dụ:

http*://example.com/*
http*://*.example.com/*
http*://subdomain.example.com/*


Thống kê sử dụng

Bạn có thể xem số liệu thống kê sử dụng cho tất cả các mã thông báo của mình, trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào, trên trang Thống kê tài khoản Goong của bạn


Giới hạn tỷ lệ

 • Giới hạn REST API Key là 30000 mỗi tháng,
 • Giới hạn Maptiles Key là ~1000 maploads requests mỗi tháng.

Nếu bạn vượt quá giới hạn tốc độ này, yêu cầu của bạn sẽ bị điều chỉnh và bạn sẽ nhận được phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu từ API.
Nếu bạn cần giới hạn tốc độ cao hơn mặc định, hãy xem Gói của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi