Giới hạn tốc độ

Nhận cảnh báo giới hạn tại một địa điểm nhất định.
URL: https://speed-api.goong.io/roadinfo

Method: GET

Tham số Mô tả Ví dụ
lat Latitude 10.8005397
lon Longitude 106.6393208

Ví dụ về request

$ curl "https://speed-api.goong.io/roadinfo?lat=10.8005397&lon=106.6393208&api_key={YOUR_API_KEY}"

Ví dụ về response

application/json

{
  "road_name": "Trường Chinh",
  "speed": 60
}