Child ID

Nhận chi tiết địa điểm theo Id.
URL: https://rsapi.goong.io/place/children?parent_id

Method: GET

Tham số Mô tả Ví dụ
parent_id The id of parent ZIHxuGZP4kxPgHlamHaB436AaxeYRLWafOpUFqw3gcZ_hmYsqDOVxmeoDA-cr4XlfoGfGWliknhOl5E2r2mVL0EipeCavT7jSfblpW5lcmfB8gw8Pr1QgmX6rDomZVCTZ

Ví dụ về request

$ curl "https://rsapi.goong.io/place/children?parent_id=ZIHxuGZP4kxPgHlamHaB436AaxeYRLWafOpUFqw3gcZ_hmYsqDOVxmeoDA-cr4XlfoGfGWliknhOl5E2r2mVL0EipeCavT7jSfblpW5lcmfB8gw8Pr1QgmX6rDomZVCTZ&api_key={YOUR_API_KEY}"

Ví dụ về response

application/json

{
  "predictions": [
    {
      "description": "Cổng chính, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "p3W8Zz5VB6J0ozoGpWOI5GygpSguYf5NNR9aWNJMFiJNwjlkJd2CMz7uwVSx5B-vscoopY6Nvqslt1yEfoF2X2XajRTCmTZDXXXRxUpBGkPmwimAGprEGkHddoi2QgOvQ",
      "reference": "p3W8Zz5VB6J0ozoGpWOI5GygpSguYf5NNR9aWNJMFiJNwjlkJd2CMz7uwVSx5B-vscoopY6Nvqslt1yEfoF2X2XajRTCmTZDXXXRxUpBGkPmwimAGprEGkHddoi2QgOvQ",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Cổng chính",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": "Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+GJHI Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+GJHI"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Cổng chính"
        },
        {
          "offset": 14,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "site"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tower 2, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "ZJS5b4uDu_xbqi0Uu2iD41u7WUy4e5P5dapCMo17aoldp1IkvJK97z2_0bElGH43JUZIdL2FAg4NrlXBOinib9TKScG--eZCLNKtdSYt7i-JukU4dvR2bi2y5RjaLHPDL",
      "reference": "ZJS5b4uDu_xbqi0Uu2iD41u7WUy4e5P5dapCMo17aoldp1IkvJK97z2_0bElGH43JUZIdL2FAg4NrlXBOinib9TKScG--eZCLNKtdSYt7i-JukU4dvR2bi2y5RjaLHPDL",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tower 2",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1DP5 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1DP5"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tower 2"
        },
        {
          "offset": 8,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 36,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 51,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 62,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 78,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "vYYkUZQTvgt1sFocognv2U2DOn2uA4ecTHtgIZlVuuCtTAlRq0GD1Xa9cye2C6b-eL0yPJwKvet-hXsKqW2UxEqsWl-1UZjUeLBKXpxGsnPV5vFkKqqqMCnuuJVGcnOfc",
      "reference": "vYYkUZQTvgt1sFocognv2U2DOn2uA4ecTHtgIZlVuuCtTAlRq0GD1Xa9cye2C6b-eL0yPJwKvet-hXsKqW2UxEqsWl-1UZjUeLBKXpxGsnPV5vFkKqqqMCnuuJVGcnOfc",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T1",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1FD8 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1FD8"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T1"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T7, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "vL9qNJ2FMbNAamQNoWyexMqMQw1sVPb-cLFIrBh9E9dbrVj-pn-Bz2TLYii-f5LGaZImTqdyqI9qoVhJvEe39Gm8WAmLQJ3s1aa1bT419u-Rol0gbjRu7jWq_QDCNGvbN",
      "reference": "vL9qNJ2FMbNAamQNoWyexMqMQw1sVPb-cLFIrBh9E9dbrVj-pn-Bz2TLYii-f5LGaZImTqdyqI9qoVhJvEe39Gm8WAmLQJ3s1aa1bT419u-Rol0gbjRu7jWq_QDCNGvbN",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T7",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1PUA Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1PUA"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T7"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T3, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "6FYqQZdql8h0jW9TpEW1_AOIQhOlcJuVdrtCu752tvYCN17ToGqfnwGOeFKgdq2QXadeM5FH5M93p0IIqWp2R7eyrLmS-c2XrZ7cMVZdyl_4BjVJaoXCHlwClAVqhcOzX",
      "reference": "6FYqQZdql8h0jW9TpEW1_AOIQhOlcJuVdrtCu752tvYCN17ToGqfnwGOeFKgdq2QXadeM5FH5M93p0IIqWp2R7eyrLmS-c2XrZ7cMVZdyl_4BjVJaoXCHlwClAVqhcOzX",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T3",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1X1R Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1X1R"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T3"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T9, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "a49es9exv-lxr1EBrqFg8F-8dAkZvo_4WTZgrm-4o8tzg1oUGIowylmuJQkZvK6HXstaDGy_l49ClVhKbbmDbmi9YCDxj34Ngd69ZTX-5j-ZqlUoZGY-fj2i9QjIYufTP",
      "reference": "a49es9exv-lxr1EBrqFg8F-8dAkZvo_4WTZgrm-4o8tzg1oUGIowylmuJQkZvK6HXstaDGy_l49ClVhKbbmDbmi9YCDxj34Ngd69ZTX-5j-ZqlUoZGY-fj2i9QjIYufTP",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T9",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+24GV Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+24GV"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T9"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T8, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "iZEepF1Yq29CuFJPuFiUz0SkVU27bvvuHKl4TohiluAfMb6EJmn7_B06jTppv4iPaqheBV508_sduE0KvnW6_0LORTy_bKbheKheSohFiOGAkm0evoiYTR-6RT4WIb_PI",
      "reference": "iZEepF1Yq29CuFJPuFiUz0SkVU27bvvuHKl4TohiluAfMb6EJmn7_B06jTppv4iPaqheBV508_sduE0KvnW6_0LORTy_bKbheKheSohFiOGAkm0evoiYTR-6RT4WIb_PI",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T8",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2FF9 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+2FF9"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T8"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T5, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "Qxg3yn6ki71ql0MpvEK08GvKck1vp4XHar1pQ29HjtZZyQxhuRm8r143eZa_aYqWfC5pP4a4kqdsrkMOcM7112fJfUukGI7Haq5YTI6ijudrfk2sYuJSejmm8QzOOGfXO",
      "reference": "Qxg3yn6ki71ql0MpvEK08GvKck1vp4XHar1pQ29HjtZZyQxhuRm8r143eZa_aYqWfC5pP4a4kqdsrkMOcM7112fJfUukGI7Haq5YTI6ijudrfk2sYuJSejmm8QzOOGfXO",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T5",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2R99 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+2R99"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T5"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T4, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "E4rMdEe4mrozqnFtgnqrv2vPfTKPa4rPa7h5EaNAt4lclFc2u3mS_ly6Uy67eajrbLZfFYoemkd06qM4ctGr5X1yocQygZYbzbqpcSIp6iuNva7wcppCaim1PvDccHfHK",
      "reference": "E4rMdEe4mrozqnFtgnqrv2vPfTKPa4rPa7h5EaNAt4lclFc2u3mS_ly6Uy67eajrbLZfFYoemkd06qM4ctGr5X1yocQygZYbzbqpcSIp6iuNva7wcppCaim1PvDccHfHK",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T4",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2WCM Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+2WCM"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T4"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T2, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "uRBFx_ydYIyxt1FCUXW19WDBXgGydo-BiUMEgCK0Thsxmu14FrHf8-Ve2e0GCEJvuUZgpGaxmj_1WtEo4tUyH-WOrc0qHTofCY2ZBUbGnh-5id0IRh6uXPqYRSoeHtWA6",
      "reference": "uRBFx_ydYIyxt1FCUXW19WDBXgGydo-BiUMEgCK0Thsxmu14FrHf8-Ve2e0GCEJvuUZgpGaxmj_1WtEo4tUyH-WOrc0qHTofCY2ZBUbGnh-5id0IRh6uXPqYRSoeHtWA6",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T2",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2ZP2 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+2ZP2"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T2"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T6, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "YaI6ObaOgFllxElCtXGs8mqIZzyqTaPifcYmA7BMCmMZpoypDhV2MhGmxKgOFFqaDZ8eITb4WoVlXZy6Hs46Q_2FNXRypFYOBZKBWQoBwgOllmkUWthaQgGeyTT2AF_vA",
      "reference": "YaI6ObaOgFllxElCtXGs8mqIZzyqTaPifcYmA7BMCmMZpoypDhV2MhGmxKgOFFqaDZ8eITb4WoVlXZy6Hs46Q_2FNXRypFYOBZKBWQoBwgOllmkUWthaQgGeyTT2AF_vA",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T6",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+32VZ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+32VZ"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T6"
        },
        {
          "offset": 13,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 41,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 56,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 67,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 83,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T13, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "ZZ2teauBuVd8VoQdnWnhmH90SlqoarncfadeNLF0uuJLgmAUnpOTRnmN3aCC3IpvBZ51z5KoVl-V83k4Amw-60mbdTgStaIeef3pNWZu7m_J-a14NrQ2Lm3ypViabDODb",
      "reference": "ZZ2teauBuVd8VoQdnWnhmH90SlqoarncfadeNLF0uuJLgmAUnpOTRnmN3aCC3IpvBZ51z5KoVl-V83k4Amw-60mbdTgStaIeef3pNWZu7m_J-a14NrQ2Lm3ypViabDODb",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T13",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1CTC Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1CTC"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T13"
        },
        {
          "offset": 14,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 42,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 57,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 68,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 84,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T11, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "acWiXvU_bUNy1EsxvkT8vnO_YS26_r0eGX65XCrieoOdYrkcOixmRi2qRKUynQryMN5R5b6de8ddPrVtuvhmO8VyXdSC9RJLlaq5YTI5-judrlEsYuBi4jmlDvDOeGY7O",
      "reference": "acWiXvU_bUNy1EsxvkT8vnO_YS26_r0eGX65XCrieoOdYrkcOixmRi2qRKUynQryMN5R5b6de8ddPrVtuvhmO8VyXdSC9RJLlaq5YTI5-judrlEsYuBi4jmlDvDOeGY7O",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T11",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1HGV Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1HGV"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T11"
        },
        {
          "offset": 14,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 42,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 57,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 68,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 84,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T14, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "oT65ZUoHEVFuqxESQRj0wlaYIRK1CGCHnLZ7ToI_V_tXpkpasEWYzGOYbxCtsb3lZqYpYycRj_CHnmB2skSl31G3j0quRYNBY6fPd4emEe5inUKHsTqXh2C1SBhCHq_zH",
      "reference": "oT65ZUoHEVFuqxESQRj0wlaYIRK1CGCHnLZ7ToI_V_tXpkpasEWYzGOYbxCtsb3lZqYpYycRj_CHnmB2skSl31G3j0quRYNBY6fPd4emEe5inUKHsTqXh2C1SBhCHq_zH",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T14",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1MFK Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1MFK"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T14"
        },
        {
          "offset": 14,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 42,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 57,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 68,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 84,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà T10, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "YpL7aV2PEbR2pEE3iUWUim6Rvjx7RZjSWpK6MqIe4pvZvgEUJo3j7RXTjqRe_VYR_Wah_qYloCotvkFWEMUK6zmyWVb8le5D_bKheSoh4iOFtkk0evh6YiG-6RTWIH_PI",
      "reference": "YpL7aV2PEbR2pEE3iUWUim6Rvjx7RZjSWpK6MqIe4pvZvgEUJo3j7RXTjqRe_VYR_Wah_qYloCotvkFWEMUK6zmyWVb8le5D_bKheSoh4iOFtkk0evh6YiG-6RTWIH_PI",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà T10",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1UUS Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội",
        "global_code": "LNVX+1UUS"
      },
      "compound": {
        "district": "Hai Bà Trưng",
        "commune": "Vĩnh Tuy",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà T10"
        },
        {
          "offset": 14,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 42,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 57,
          "value": "Vĩnh Tuy"
        },
        {
          "offset": 68,
          "value": "Hai Bà Trưng"
        },
        {
          "offset": 84,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 4, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "SXRSlItjsqFRtnQJ92W5hGHAax2uTr7lbbV_Irl3jMFgpy49gRCi3WCeQQGye6r6VbheQLFNjJR5tmUFg3M9pVScSYG6qMxGYHVrRoSkhO1hnkES8shKUhGO2STmEE__E",
      "reference": "SXRSlItjsqFRtnQJ92W5hGHAax2uTr7lbbV_Irl3jMFgpy49gRCi3WCeQQGye6r6VbheQLFNjJR5tmUFg3M9pVScSYG6qMxGYHVrRoSkhO1hnkES8shKUhGO2STmEE__E",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 4",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1ESB Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1ESB"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 4"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "og7fPXBqpAFp015Vcmaf5Xa0cCu9fbX1WtEuMadbj9F-tBRUtkqS4RHOkXrubaIf2RxJgtaVerZWhtnABaVvsWr6k7hqqWo9Zc7dBVZefl2dyjVIBof6Hl3ClWiqXAOzX",
      "reference": "og7fPXBqpAFp015Vcmaf5Xa0cCu9fbX1WtEuMadbj9F-tBRUtkqS4RHOkXrubaIf2RxJgtaVerZWhtnABaVvsWr6k7hqqWo9Zc7dBVZefl2dyjVIBof6Hl3ClWiqXAOzX",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 1",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1FCR Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1FCR"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 1"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 6, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "wRagtjjzF5trt2mPmE37gmBGUBqorf5mxnNcAbGfjVFlsE9HsHCBYH-D9VCSB56cXfMZ2GLxxmf1kxnIXsEikhGSbRw-Gcf7EZYlXQ4FMcaFk6EQXt4GRgWazTDyBFvrB",
      "reference": "wRagtjjzF5trt2mPmE37gmBGUBqorf5mxnNcAbGfjVFlsE9HsHCBYH-D9VCSB56cXfMZ2GLxxmf1kxnIXsEikhGSbRw-Gcf7EZYlXQ4FMcaFk6EQXt4GRgWazTDyBFvrB",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 6",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1LD0 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1LD0"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 6"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 3, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "kZSNi2mbCbpaq3wQRkaMim7MoUhSHpP3b6dkSY5GavhqhV4dg5d4ul2nLS7xQYf_vbpkC1t7i79S9lCWqumoP43WrcJu7HDLNb2xd9Yt7SeKrbk4dvR2bi2y5RjaLHPDL",
      "reference": "kZSNi2mbCbpaq3wQRkaMim7MoUhSHpP3b6dkSY5GavhqhV4dg5d4ul2nLS7xQYf_vbpkC1t7i79S9lCWqumoP43WrcJu7HDLNb2xd9Yt7SeKrbk4dvR2bi2y5RjaLHPDL",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 3",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1NJ0 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1NJ0"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 3"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 8, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "T7NbngQBboY5AFEOmoAK46kdTcbW3XaTLQC50urBcjv93L0O1oQAv0HGsMaS9AVCXaCJnmJZLmpJxUkSqpXaW33dVS7aTW4mTclRAjJaglv9zAFOkZqCGlnErd7qWW-3W",
      "reference": "T7NbngQBboY5AFEOmoAK46kdTcbW3XaTLQC50urBcjv93L0O1oQAv0HGsMaS9AVCXaCJnmJZLmpJxUkSqpXaW33dVS7aTW4mTclRAjJaglv9zAFOkZqCGlnErd7qWW-3W",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 8",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+220N Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+220N"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 8"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 7, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "qHiBeLV-D79wp18Zhgzq3EgkPwZJDJGCq5xlFrhQmeVJrlQhqUSF7UlUnCNERLfjr39qILhQt_mrqkwdg1WV8XOyLYVy5eprSfZlPuINpW_B8r1yZqw-JmSCZVH61DuLZ",
      "reference": "qHiBeLV-D79wp18Zhgzq3EgkPwZJDJGCq5xlFrhQmeVJrlQhqUSF7UlUnCNERLfjr39qILhQt_mrqkwdg1WV8XOyLYVy5eprSfZlPuINpW_B8r1yZqw-JmSCZVH61DuLZ",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 7",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": "Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+28J8 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+28J8"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 7"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 44,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 59,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 72,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 84,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 5, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "j0qvGL5Gj4pzuUowv279xHK_YC-3-RZ_mXq9WC4c2oblZr0Zs1Q9ojJO_Uim4UlnzWMhaTI5Ch8tlo1YRuX38_WhCrBa8brXSa2CjTY9_j-ZqWZUZrhm5j2i9QjKfGPTP",
      "reference": "j0qvGL5Gj4pzuUowv279xHK_YC-3-RZ_mXq9WC4c2oblZr0Zs1Q9ojJO_Uim4UlnzWMhaTI5Ch8tlo1YRuX38_WhCrBa8brXSa2CjTY9_j-ZqWZUZrhm5j2i9QjKfGPTP",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 5",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2OZV Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+2OZV"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 5"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 9, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "oeW07LdSW2QtrjP91pRJu_USJQwKkNpqUcbpDd79Xnvd30l8DcQCWkaG6YQB_MrrJd6xfXJAJpneepkPOqA3tRnaqZWS_VOmgcrZAZuoAlpZzjFMAoCuGlnGkWwGWL-3W",
      "reference": "oeW07LdSW2QtrjP91pRJu_USJQwKkNpqUcbpDd79Xnvd30l8DcQCWkaG6YQB_MrrJd6xfXJAJpneepkPOqA3tRnaqZWS_VOmgcrZAZuoAlpZzjFMAoCuGlnGkWwGWL-3W",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 9",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+2PZF Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+2PZF"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 9"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 2, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "MQl2hVSfe4V-vjU4tXyy1L6teBytUnmfZL6UEZ5tn9Z-rHdbmguMn1Ksewa0qZ_GcCZk22-2pZxOJWgerlKTwn-FZF6qbr3Fe5dJXZ-zn356b1oJqb-P9nitUiKfCJOTf",
      "reference": "MQl2hVSfe4V-vjU4tXyy1L6teBytUnmfZL6UEZ5tn9Z-rHdbmguMn1Ksewa0qZ_GcCZk22-2pZxOJWgerlKTwn-FZF6qbr3Fe5dJXZ-zn356b1oJqb-P9nitUiKfCJOTf",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 2",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+33XE Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+33XE"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 2"
        },
        {
          "offset": 17,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 10, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "YYiMZKe7bSEpZkXCqomQEi2zDWoO1dJitYs54u6JApsJazy0toHux02qpf0lGe_WKd7oyvkVrh_Rsk00PtWil4muTXiu9HPT5b6tdSYt7auJukU4dvYsdi2y9Rja5HPDL",
      "reference": "YYiMZKe7bSEpZkXCqomQEi2zDWoO1dJitYs54u6JApsJazy0toHux02qpf0lGe_WKd7oyvkVrh_Rsk00PtWil4muTXiu9HPT5b6tdSYt7auJukU4dvYsdi2y9Rja5HPDL",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 10",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1I7D Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1I7D"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 10"
        },
        {
          "offset": 18,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 46,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 61,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 74,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 86,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 11, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "FqOzqQ05VRxPXE_fp2ur634fQH5Ur7yY306spWg-ktJ4G0CRsmnigHueP7qvaCCefrdPeKi4qNtwe2K5qFLrm8k9cULmeU-LxfVtPg5lpmfB8D1yrrw-JmX4kVLWZDuLZ",
      "reference": "FqOzqQ05VRxPXE_fp2ur634fQH5Ur7yY306spWg-ktJ4G0CRsmnigHueP7qvaCCefrdPeKi4qNtwe2K5qFLrm8k9cULmeU-LxfVtPg5lpmfB8D1yrrw-JmX4kVLWZDuLZ",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 11",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": " Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+1J9Q Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+1J9Q"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 11"
        },
        {
          "offset": 18,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 46,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 61,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 74,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 86,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    },
    {
      "description": "Tòa nhà Park 12, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
      "matched_substrings": null,
      "place_id": "2nKwK6iRcwR3i2knomGkkEKgfTxzcUrjrbI1fEZOanX11vn0Ol9m87XayXyCjYqB184xLCZKzX3B4s08qpL59-0OOOFej1JGRdrJEUJJikvt3iFcEpASCknWgXy-SBenS",
      "reference": "2nKwK6iRcwR3i2knomGkkEKgfTxzcUrjrbI1fEZOanX11vn0Ol9m87XayXyCjYqB184xLCZKzX3B4s08qpL59-0OOOFej1JGRdrJEUJJikvt3iFcEpASCknWgXy-SBenS",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Tòa nhà Park 12",
        "main_text_matched_substrings": null,
        "secondary_text": "Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "secondary_text_matched_substrings": null
      },
      "has_children": false,
      "plus_code": {
        "compound_code": "+3FFP Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội",
        "global_code": "LNXX+3FFP"
      },
      "compound": {
        "district": "Hoàng Mai",
        "commune": "Mai Động",
        "province": "Hà Nội"
      },
      "terms": [
        {
          "offset": 0,
          "value": "Tòa nhà Park 12"
        },
        {
          "offset": 18,
          "value": "Khu đô thị Times City"
        },
        {
          "offset": 45,
          "value": "458 Minh Khai"
        },
        {
          "offset": 60,
          "value": "Mai Động"
        },
        {
          "offset": 73,
          "value": "Hoàng Mai"
        },
        {
          "offset": 85,
          "value": "Hà Nội"
        }
      ],
      "types": [
        "building"
      ],
      "distance_meters": null
    }
  ],
  "execution_time": "856.71µs",
  "status": "OK"
}