Hỗ trợ

Hỗ trợ Goong

Tìm các thuật ngữ liên quan đến Goong và định nghĩa của chúng.


Mapload

Mapload được tính khi bản đồ được khởi tạo trên trang web. Tương tác của người dùng với bản đồ sau khi tải xong (ví dụ: xoay bản đồ, thu phóng bản đồ) không có bất kỳ tác động nào đến giới hạn sử dụng.


Autocomplete Session

Autocomplete session bao gồm một số yêu cầu Tự động điền (để truy xuất các đề xuất về địa điểm khi người dùng nhập) và nhiều nhất một yêu cầu Chi tiết địa điểm (để truy xuất chi tiết về địa điểm do người dùng chọn). Mã thông báo phiên tương tự được chuyển đến Tự động hoàn thành và yêu cầu Chi tiết địa điểm tiếp theo. Một phiên bắt đầu với yêu cầu Tự động điền đầu tiên (thường xảy ra khi người dùng bắt đầu nhập). Yêu cầu Chi tiết địa điểm xảy ra khi người dùng đã chọn một trong các đề xuất Tự động hoàn thành. Nếu người dùng không chọn đề xuất, nghĩa là không có yêu cầu Chi tiết địa điểm.


Session Tokens

Place Autocomplete sử dụng mã thông báo phiên để nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của tìm kiếm tự động hoàn thành của người dùng thành một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng mã thông báo phiên duy nhất cho mỗi phiên mới, việc sử dụng cùng một mã thông báo cho nhiều phiên sẽ dẫn đến việc mỗi yêu cầu được lập hóa đơn riêng lẻ.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng UUID phiên bản 4 cho ession tokens. (Không bắt buộc)


API Key

Để sử dụng bất kỳ API và SDK nào của Goong, bạn cần API key.
Goong sử dụng API key để liên kết các yêu cầu API với tài khoản của bạn. Bạn có thể tìm khóa của mình, tạo khóa mới hoặc xóa khóa hiện có trên Trang tài khoản của mình.

Cách sử dụng Goong API Key

Goong cung cấp 2 loại API keys:

 • Map tiles Key để sử dụng chế độ xem Bản đồ
 • REST API Key để sử dụng tất cả các REST API

Ảnh chụp:
Create Goong API KEY
Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị mapview bằng goong-js, bạn nên tạo Map tiles key.
Sau đó cung cấp chìa khóa của bạn như dưới đây:

goongjs.accessToken = 'your maptiles key here';
  var map = new goongjs.Map({
  container: 'map',
  style: 'https://tiles.goong.io/assets/goong_map_web.json', // stylesheet location
  center: [105.83991, 21.02800], // starting position [lng, lat]
  zoom: 9 // starting zoom
});

Hoặc nếu bạn muốn sử dụng Geocoding API, bạn nên tạo API KEY.
Ví dụ yêu cầu Geocoding:

$ curl "https://rsapi.goong.io/Geocode?latlng=21.013715429594125,%20105.79829597455202&api_key={YOUR_API_KEY}"

Giới hạn URL

Bạn có thể làm cho API key của mình an toàn hơn bằng cách thêm các giới hạn URL từ trang tổng quan tài khoản. Khi bạn thêm các giới hạn URL vào một khóa, khóa đó sẽ chỉ hoạt động đối với các yêu cầu đối với các dịch vụ Goong có tính phí bắt nguồn từ các URL bạn chỉ định. Yêu cầu từ các URL trái phép sẽ trả về mã trạng thái 403: Forbidden.

API key không hạn chế sẽ hoạt động đối với các yêu cầu bắt nguồn từ bất kỳ URL nào.

Ví dụ:

http*://example.com/*
http*://*.example.com/*
http*://subdomain.example.com/*

Thống kê sử dụng

Bạn có thể xem số liệu thống kê sử dụng cho tất cả các mã thông báo của mình, trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào, trên trang Thống kê tài khoản Goong của bạn

Giới hạn tỷ lệ

 • Giới hạn REST API Key là 30000 mỗi tháng,
 • Giới hạn Maptiles Key là ~1000 maploads requests mỗi tháng.

Nếu bạn vượt quá giới hạn tốc độ này, yêu cầu của bạn sẽ bị điều chỉnh và bạn sẽ nhận được phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu từ API.
Nếu bạn cần giới hạn tốc độ cao hơn mặc định, hãy xem các gói của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi