Rest API

  • Điều hướng
  • Chuyến đi
  • Giới hạn tốc độ
  • Ma trận khoảng cách
  • Địa điểm
  • Toạ độ
  • Bản đồ tĩnh

API Goong Maps là sự thay thế thả xuống cho API Google Maps, chỉ cần thay đổi điểm cuối và API-key.

Định dạng Yêu cầu và Phản hồi giống như Google Maps

Để truy cập các điểm cuối API của Goong, bạn cần có API-key hợp lệ để kết nối các yêu cầu API với tài khoản của bạn. Bạn phải cung cấp API-key hợp lệ bằng cách sử dụng tham số truy vấn api_key trong mọi yêu cầu.

Ví dụ:

https://rsapi.goong.io/{endpoint}?api_key={your_api_key}


Tên miền

https://rsapi.goong.io/


Bảng giá

Việc sử dụng API REST được tính phí theo yêu cầu API. Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang định giá API.

Để biết thêm thông tin, hãy thử nền tảng API của chúng tôi

NỀN TẢNG

Nền tảng Goong API

Thử Goong Maps REST APIs